Profil obstarávanie vinárska technologia

Spoločnosť Janie, s.r.o. v súlade s podmienkami pre podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovaný z fondov EÚ z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 - Číslo výzvy:   2013/PRV/30 pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov, týmto zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky:
   
"Obstaranie vinárskych zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít"

Lehota na predloženie ponúk:  6.12.2013, do 16:00 hod. Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na kontaktnú e-mailovú adresu: mlyncokova@janie.sk

Kompletná "Výzva na predkladanie ponúk" je zverejnená na tejto web stránke - stiahnuť je možné ju kliknutím na tento odkaz VÝZVA VINARSKA TECHNOLOGIA

Šenkvice dňa 2.12.2013
Comments